Ekonomia

bankowość online

Jak zarobić w sezonie zimowym dodatkową gotówkę?

Powoli zbliżają się święta a z nimi okres zwiększonych wydatków. Koszty przygotowania kolacji wigilijnej oraz zakupu prezentów są dosyć duże, a nie od dziś wiadomo, że wypłaty w naszym kraju ...

finanse (9)

Czy inwestowanie w monety się opłaca?

Coraz więcej słyszy się o osobach, które inwestują w dosyć nietypowe instrumenty. Każdy wie, że inwestować można np. na giełdzie, w obligacje czy nieruchomości. Mało jednak słyszy się o inwestorach, ...

rp_ekonomia33.jpg

Efekt stycznia

Przez długi czas ceny akcji wykazywały tendencję do ponadnor-malnego wzrostu w okresie od grudnia do stycznia, który był przewidywalny, a zatem niespójny z teorią zachowań losowych. Ten tak zwany efekt ...

rp_gospodarka12.jpg

Dzialanie panstwa

Do podstawowych kierunków działania (funkcji) państwa socjalistycznego należy: funkcja ochrony ustroju socjalistycznego i opartego na nim porządku prawnego przed siłami antysocjalistycznymi wewnątrz kraju; funkcja obrony kraju przed agresją ze strony ...

rp_ekonomia33.jpg

Czy inwestowanie w monety się opłaca?

Posted by admin On Styczeń - 17 - 2016
rp_ekonomia33.jpg

Coraz więcej słyszy się o osobach, które inwestują w dosyć nietypowe instrumenty. Każdy wie, że inwestować można np. na giełdzie, w obligacje czy nieruchomości. Mało jednak słyszy się o inwestorach, którzy lokują swoje pieniądze w monety złote lub srebrne. Tego typu biznes wymaga sporego doświadczenia oraz rozeznania na temat numizmatyki, bo o przeinwestowanie nie jest trudno a później, aby odrobić straconą gotówkę, musimy ryzykować utratę kolejnych pieniędzy. Jednymi z najbardziej zyskownych monet są monety złote. Numizmaty z tego drogocennego kruszcu  [ Read More ]

Dzialanie panstwa

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_ekonomia33.jpg

Do podstawowych kierunków działania (funkcji) państwa socjalistycznego należy: funkcja ochrony ustroju socjalistycznego i opartego na nim porządku prawnego przed siłami antysocjalistycznymi wewnątrz kraju; funkcja obrony kraju przed agresją ze strony wroga zewnętrznego; funkcja gospodarczo-organizacyjna i kulturalno-wychowawcza. Działanie państwa stanowi ,,nie tylko i nawet nie głównie przemoc”, koncentruje się ona przede wszystkim na twórczej działalności w dziedzinie budowy od podstaw nowej socjalistycznej ekonomiki oraz na szerokiej działalności wychowawczej zmierzającej do ukształtowania socjalistycznej świadomości mas pracujących. Mimo różnorodności form działania państwa, jej  [ Read More ]

Dyskonto

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_ekonomia33.jpg

Operacja techniczna banku, polegająca na skupywaniu płatnych w terminie późniejszym zobowiązań, przeważnie weksli z potrąceniem odpowiednich odsetek; metoda regulowania ilości pieniądza w obiegu przez kapitalistyczne banki centralne, polegająca na zmianie wysokości stopy dyskontowej, która jest podstawą obliczania dyskonto weksli. Ekonomiści burżuazyjni zaczęli przypisywać bankom centralnym zdolność regulowania koniunktury gospodarczej przy pomocy odpowiedniej polityki dyskontowej. Wg ich poglądów pieniądz lub kredyt wywiera wpływ na przebieg realnych zjawisk gospodarczych wówczas, gdy zaistnieje rozbieżność między przewidywaną a rynkową stopą procentową. Wpływ rynkowej stopy  [ Read More ]

Dyktatura proletariatu

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_praca18.jpg

Polityczne i ideologiczne kierownictwo społeczeństwem przez klasę, robotniczą, zabezpieczone przymusem państwowym i realizowane w sojuszu z chłopstwem pracującym i z ogółem ludzi pracy. Dyktatura proletariatu stanowi ogólną prawidłowość przejścia od kapitalizmu do socjalizmu, która urzeczywistnia się w różnych, specyficznych formach, uwarunkowanych układem sił klasowych w świecie oraz konkretną sytuacją poszczególnych krajów. Kierowniczą siłą dyktatury proletariatu jest partia marksistowska — przodująca zarówno w walce o obalenie władzy burżuazji, jak i o zlikwidowanie wyzysku społecznego i zbudowanie socjalizmu. Państwo dyktatury proletariatu (państwo  [ Read More ]

Drobna wytworczosc

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_gospodarka15.jpg

Jeden z działów produkcji materialnej, obejmujący procesy wytwarzania na niewielką skalę, przy użyciu stosunkowo prostych narzędzi oraz metod produkcji. Istota drobnej wytwórczości, jej zakres i charakter ulegały zmianom zależnie od rozwoju metod i form produkcji oraz stosunków społecznoekonomicznych. Do drobnych wytwórczości. zalicza się:  rzemiosło, chałupnictwo, przemysł domowy, przemysł wiejski, przemysł ludowy i artystyczny, jako produkcję wyrobów i usług prowadzoną sposobem niefabrycznym, oraz przemysł drobny, mimo że obejmuje także zakłady posługujące się fabrycznymi metodami produkcji. Spośród wielu ogólnych kryteriów charakterystyki ekonomicznej  [ Read More ]

Dowod synchronizacji

Posted by admin On Grudzień - 2 - 2015
rp_ekonomia21.jpg

Dowód synchronizacji jest oparty na filozoficznej zasadzie po raz pierwszy wyrażonej w łacińskiej paremii post hoc, ergo propter hoc, która mówi, że jeśli jakieś wydarzenie następuje po innym, to wydarzenie drugie musi być powodowane przez pierwsze. Zasada ta obowiązuje tylko wówczas, kiedy wiemy, że pierwsze wydarzenie jest wydarzeniem egzogenicznym, wydarzeniem, które zachodzi w wyniku niezależnych działań, których nie mogło prawdopodobnie wywołać ani wydarzenie następujące później, ani żaden czynnik zewnętrzny, który mógłby wpływać na obydwa wydarzenia. Jeśli pierwsze wydarzenie jest egzogeniczne,  [ Read More ]